Strona główna » Poradnik » Formy opodatkowania – jaki rodzaj opodatkowania wybrać?

Formy opodatkowania - jaki rodzaj opodatkowania wybrać?

Co to jest podatek ? – podstawowe rodzaje podatków.
Aby wybrać odpowiednią formę opodatkowania warto wiedzieć czym jest podatek i jakie są jego rodzaje.  Najprostszą definicją podatku jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe, oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Krótko mówiąc jest to główne źródło dochodów Państwa z tych środków finansowane min. szkoły, szpitale, drogi itp. Aktualnie w Polsce wyróżniamy kilkanaście różnych podatków tj.
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy i wiele innych. W zależności od tego z czego wynikają nasze dochody, jakie obowiązki mamy wobec państwa należy wybrać odpowiednią formę opodatkowania.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - Podatek PIT

W poprzednim poradniku Założenie firmy i rejestracja firmy „krok po kroku pisaliśmy, że jednym z kroków jest wybór jednej z trzech form opodatkowania we wniosku w CEIDEG-1. Odpowiedzialność za wybór formy opodatkowania, co do zasady ponosi przedsiębiorca, aby podjąć tą decyzje powinien się przede wszystkim rodzajem działalności gospodarczej i rachunkiem ekonomicznym. Polskie przepisy wyróżniają trzy podstawowe formy opodatkowania dotyczące jednoosobowych działalności gospodarczych.

rodzaje opodatkowania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest tzw. uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej, zależy wyłącznie od źródła i wysokości przychodu. Stawki podatku są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%. 

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód, bez obniżania go o uzyskane koszty. Przedsiębiorca decydujący się na tą formę opodatkowania swoich przychodów musi mieć na uwadze, że nie przysługują mu wszystkie ulgi podatkowe dostępne dla przedsiębiorców, nie mogą np. odliczyć ulgi prorodzinnej, ani rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Jednak z formy opodatkowania, jaką jest ryczałt nie może skorzystać każdy przedsiębiorca. Podatnicy, którzy w poprzednim roku uzyskali:

  • przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,
  • przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Zasady ogólne - Skala podatkowa (PIT-36)

Najczęściej wybieraną formą opodatkowania jest skala podatkowa, w odróżnieniu od Ryczałtu ewidencjonowanego polega na opodatkowaniu dochodu firmy. Dochód firmy jest określany różnicą między przychodem a kosztami poniesionymi w trakcie prowadzenia działalności.

( Przychody z działalności gospodarczej ) – ( Koszty uzyskania przychodu ) = Dochód działalności gospodarczej

Wybór skali podatkowej jako formy opodatkowania wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR). Przedsiębiorcy są zobowiązani także do prowadzenia m.in. ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wysokość opodatkowania dochodu na Skali podatkowej

Pierwszym progiem nie objętym opodatkowaniem jest kwota wolna od podatku, jednak dotyczy tylko osób rozliczających się na skali podatkowej. Jeżeli wybierzemy podatek liniowy to nie możemy skorzystać z tej ulgi. W przeciwieństwie do ryczałtu i podatku liniowego podatnik może rozliczyć się z małżonkiem, prawo do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, otrzymuje  prawo do skorzystania z ulg podatkowych.

Kto może się wnioskować o pracę zdalna ?

Podatek liniowy analogicznie jak w przypadku skali podatkowej opodatkowaniu podlega dochód. Jednak jedną stawka podatku – 19%, która nie jest uzależniona od wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej

Ze względu na brak progów podatkowych jest korzystną formą opodatkowania dla osób uzyskujących dochód znacznie powyżej kwoty 120 000 zł i mających znaczny udział kosztów w przychodach firmy. Warto zaznaczyć, że w tej formie nie łączy się dochodów uzyskanych z różnych źródeł, co oznacza, że dochody opodatkowane liniowo nie będą miały wpływu na podwyższenie stawki podatku od dochodów, które są opodatkowane wg skali podatkowej (z 12% na 32%). 

Podobnie jak w przypadku ryczałtu, przedsiębiorca nie ma prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych, brak prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem i dzieckiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko, brak kwoty wolnej od podatku.Przedsiębiorca rozliczający się na podatku liniowym również ma obowiązek prowadzenia Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania będzie uzależniony od wielu czynników jednak najważniejsze założenia: 

  • Skala podatkowa będzie korzystna w przypadku marży na niskim poziomie oraz niskim / średnim dochodzie.
  • Podatek liniowy podobnie jak skala może być opłacalny przy niskiej marży, jednak przy wysokich dochodach z działalności
  • Ryczałt zaś jest najbardziej korzystny gdy dochód i marża jest wysoka 

Podsumowując, jak wybrać najbardziej opłacalną formę opodatkowania? Jedynym pewnym sposobem, jest obliczenie podatku dochodowego w różnych wariantach.

Scroll to Top