Strona główna » Poradnik » Praca zdalna w Kodeksie pracy 2023. Aktualizacja przepisów o pracy zdalnej od 6 kwietnia!

Praca zdalna w Kodeksie pracy 2023. Aktualizacja przepisów o pracy zdalnej od 6 kwietnia!

W dniu 6 lutego 2023 roku, w dzienniku ustaw pojawiła się Nowelizacja dot. pracy zdalnej. Nowe przepisy mają wejść w życie 7 kwietnia br. Ustawodawca uregulował przepisy dotyczące Pracy zdalnej oraz pracy hybrydowej. Jednocześnie uchylając przepisy dot. Telepracy. Praca zdalna została uregulowana w rozdziale II c dodanym do działu drugiego Kodeksu pracy. Nowe przepisy przewidują podział pracy zdalnej w trzech wariantach.

Okazjonalna

Pracownik może złożyć wniosek o możliwość pracy zdalnej w formie elektronicznej lub papierowej. Praca zdalna w formule okazjonalnej zwalnia pracodawcę z dodatkowych obowiązków zawartych w ustawie dot. pracy zdalnej, może być ona wykonywana w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Całkowita lub hybrydowa (częściowa w miejscu pracy)

Decydując się na taką formę pracy zdalnej, wymaga zarówno od pracodawcy jak i pracownika kilku regulacji, tak aby sformalizować daną formułę współpracy. Od momentu wejścia w życie ustawy (7 kwietnia br.) pracodawca powinien ustalić procedury / porozumienie / polecenie lub regulamin pracy zdalnej, przekazując pracownikom zasady pracy zdalnej w firmie.

Regulamin powinien zawierać takie min. informacje:

  • W jaki sposób pokryje koszty poniesione przez pracownika w momencie wykonywania pracy zdalnej (np. wysokość ekwiwalentu miesięcznego lub ryczałtu)
  • Określić zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika w czasie trwania pracy zdalnej w tym ochrony informacji i procedur danych osobowych, a także w zakresie BHP
  • Ustalić zasady weryfikacji obecności na stanowisku pracy, a także porozumiewania się pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w momencie wykonywania pracy zdalnej
  • Zasady instalacji, aktualizacji i serwisu urządzeń powierzonych pracownikowi, niezbędnych do wykonywania pracy
Obowiązki Pracodawcy

Pracodawca zlecając pracę zdalną całkowitą bądź hybrydową jest zobligowany zapewnić pracownikowi niezbędne narzędzia i materiały do pracy lub ekwiwalent.

Obowiązkiem pracodawcy jest również pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej.

Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną
niezbędną do jej wykonywania.

Zlecenie pracy zdalnej

Pracodawca ma możliwość zlecić pracownikowi pracę zdalna jednak w bardzo ograniczonym zakresie.
Dotyczy to sytuacji wyłącznie nadzwyczajnych.

Kto może się wnioskować o pracę zdalna ?

Zarówno praca zdalna wykonywana okazjonalnie jak i praca wykonywana całkowicie lub hybrydowo musi być poprzedzona porozumieniem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Każdorazowo strony muszą uzgodnić warunki pracy.

W sytuacji gdy pracownik chciałby się udać na pracę zdalna, może złożyć wniosek do pracodawcy,
który zdecyduje o tej formule pracy. Jednak ustawodawca określa dwie grupy pracowników, w
których pracodawca powinien się zgodzić na pracę zdalną, jeżeli charakter pracy umożliwia taką formułę np. księgowi, programiści:

  • Rodzic wychowujący dziecko do 4 roku życia
  • Pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inna osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znaczymy stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli pracodawca nie wyraża zgody na pracę zdalna dla pracownika w/w grup, ma obowiązek poinformować go pisemnie w ciągu 7 dni uzasadniając odrzucenie wniosku.

W pozostałych przypadkach to pracodawca decyduje o tym czy umożliwi pracownikowi pracę w formie zdalnej.

Pracodawca ma prawo dokonać kontroli w domu pracownika, jednak musi być poprzedzona porozumieniem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ustalenia powinny obejmować min. datę i godzinę kontroli oraz powinna dotyczyć kwestii określonych w regulaminie.

Scroll to Top